اینترنت مخابرات

مشتریان گرامی ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر شرکت مخابرات می توانید با فشردن دکمه

اینجا

به منوی نمایندگان رسمی مراجعه فرمائید.051-3811338113 - 051


طرحمدت طرحمیزان ترافیکمودمحجم هدیهترافیک شبانهمبلغنحوه پرداخت
سرویس 256 شش ماهه 24 گیگ6ماهه24گیگنداردنداردندارد 817,500پیش پرداخت
سرویس 512 شش ماهه 30 گیگ6ماهه30گیگنداردنداردندارد 1,024,600پیش پرداخت
سرویس 512 یکساله 60گیگ12ماهه60 گیگنداردنداردندارد 1,972,900پیش پرداخت
نقره ای 6 ماهه 42 گیگ6ماهه42گیگنداردنداردندارد 1,471,500پیش پرداخت
طلایی 6ماهه 57 گیگ6ماهه57گیگنداردنداردندارد 1,874,800پیش پرداخت
طلایی یکساله 84 گیگ12ماهه84نداردنداردندارد 2,997,500پیش پرداخت
4مگ شش ماهه 96 گیگ6ماهه96گیگنداردنداردندارد 2,866,700پیش پرداخت
4مگ یکساله 240 گیگیکساله240گیگنداردنداردندارد 6,398,300پیش پرداخت
8مگ شش ماهه 156گیگ6ماهه156نداردنداردندارد 4,163,800پیش پرداخت
8مگ یکساله 240 گیگ12ماهه240گیگنداردنداردندارد 6,921,500پیش پرداخت
سرویس کمپین رنگ باران128-پاییزه96-شش ماهه(6گیگ)6ماهه6گیگنداردنداردندارد 98,100پیش پرداخت
سرویس کمپین رنگ باران1024-پاییزه96-شش ماهه(90گیگ)6ماهه90گیگندارد2تا7صبح1گیگ 1,635,000پیش پرداخت
سرویس کمپین کسب و کار96-یکساله(120گیگ)12ماهه120گیگنداردنداردندارد 1,853,000پیش پرداخت