اینترنت مخابرات

مشتریان گرامی ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر شرکت مخابرات می توانید با فشردن دکمه

اینجا

به منوی نمایندگان رسمی مراجعه فرمائید.051-3811338113 - 051


طرحمدت طرحمیزان ترافیکمودمحجم هدیهترافیک شبانهمبلغنحوه پرداخت
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 512Kbps ماهیانه 40گیگ3ماهه10گیگ بین الملل(40g)نداردنداردندارد 403,300پیش پرداخت
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 512Kbps ماهیانه 40گیگشش ماهه 10g بین الملل(120) نداردنداردندارد 763,000پیش پرداخت
سرویس دوازده ماهه پیش پرداخت 512Kbps ماهیانه 40گیگدوازده ماهه10گیگ بین الملل(240)نداردنداردندارد 1,438,800پیش پرداخت
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 1Mbps ماهیانه 100گیگسه ماهه 25g بین الملل(300)نداردنداردندارد 632,200پیش پرداخت
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 1Mbps ماهیانه 100گیگ شش ماهه 25g بین الملل(600) نداردنداردندارد 1,231,700پیش پرداخت
سرویس یکساله پیش پرداخت 1Mbps ماهیانه 100گیگدوازده ماهه 25g بین الملل(1200)نداردنداردندارد 2,310,800پیش پرداخت
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 2Mbps ماهیانه 150گیگسه ماهه 38g بین الملل(450) نداردنداردندارد 795,700پیش پرداخت
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 2Mbps ماهیانه 150گیگ شش ماهه 38g بین الملل(900) نداردنداردندارد 1,526,000پیش پرداخت
سرویس دوازده ماهه پیش پرداخت 2Mbps ماهیانه 150گیگدوازده ماهه 38g بین الملل(1800)نداردنداردندارد 2,877,600پیش پرداخت
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 3Mbps ماهیانه 210گیگسه ماهه 53g بین الملل(210) نداردنداردندارد 1,090,000پیش پرداخت
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 3Mbps ماهیانه 210گیگشش ماهه 53g بین الملل(1260)نداردنداردندارد 2,125,500پیش پرداخت
سرویس یکساله پیش پرداخت 3Mbps ماهیانه 210گیگدوازده ماهه53g بین الملل(2520)نداردنداردندارد 4,033,000پیش پرداخت